جواد خیابانی که در استودیوی ویژه برنامه یورو ۲۰۲۰ حضور داشت خطاب به مجریان برنامه، محمدحسین میثاقی و محئرضا احمدی گفت: چرا شما انقدر خوشگلید؟