در جریان برگزاری یک مسابقه بسکتبال دانشگاهی در آمریکا برت اسمیت یکی از داور‌ها بیهوش شد و به زمین افتاد.