گلایه های ملی پوشان کبدی کار از نبود امکانات و بودجه