سه فرزند علی پروین از سمت راست : لیدا، محمد و لادن پروین