پست استثنایی مهدی طارمی برای ‎تشکر از كادر درمان در سراسر جهان