فوتبال برتر؛ تفریحات و چالش‌های فوتبالیست‌های ایرانی در قرنطینه خانگی.