گرشاسبی در رابطه با بدهی های باشگاه پرسپولیس می گوید.

پرسپولیس