هادی طباطبایی از دلایل ضعیف شدن استقلال می گوید.

استقلال