عاشقانه های شهربانو منصوریان برای همسرش در یک مصاحبه خبری