همسر مهدی قائدی  در اینستاگرام خود نوشت : همسرم قهرمانم من بهت افتخار میکنم و شک ندارم که مثل همیشه بهترین خواهی بود و این ویدئو را منتشر کرد .