یک پدر انتقام شکست پسرش در مسابقه کشتی را از حریفش گرفت.

یک پدر در ایالت کارولینای شمالی آمریکا وقتی دید پسرش در مسابقه کشتی مغلوب شد

به حریف پسرش حمله کرد.

این اقدام باعث زندانی شدن این پدر شد که با پرداخت وثیقه هزار دلاری از زندان آزاد شد.