ویدئویی از انفجار مهیب مخزن های سوخت زیرزمینی در یک پمپ بنزین را می بینید.