دو فروند هواپیما در آمریکا که حامل چتربازان بودند به طرز وحشتناکی با یکدیگر برخورد کردند.