حادثه دلخراش سقز و مردمی که از وحشت انفجار جان باختند نه از زبانه آتش