اولین تصاویر از زلمه کودک افغانستانی که توسط دو نفر به سطل آشغال پرت شد.