لحظه ای از بازی استقلال و سپاهان را می بینید که آبی ها به پنالتی بودن آن معتقدند. اتفاقی که در کنار نارضایتی استقلالی ها از زاهدی فر در بازی سال گذشته، ممکن است به صحنه جنجال این هفته لیگ فوتبال بدل شود.