دولت سایتی را طراحی کرده است تا افراد بتوانند با مراجعه به آن عدم دریافت یارانه معیشتی را گزارش دهند.