قرارداد ویلموتس ۳/۵ میلیون یورو بوده که در ترکیه ۲ میلیون یورو بهش پرداخت کردن کی روش استفاده ابزاری از دستیاران ایرانی خود کرد. سخنگوی فدراسیون پاسخ های نامفهومی میدهد!