تمرین چتربازان ارتش روسیه با اتفاقی دلهره آور انجام شد. چتر یکی از چتربازان پس از پریدن از هواپیما به موقع باز نشد و نزدیک بود این چترباز جان خود را از دست بدهد، اما چتر دوم که در نزدیکی‌های زمین باز شد این چترباز را از مرگ حتمی نجات داد. این اتفاق منجر به توقف پریدن سایر چتربازان شد.