بدلکاران در دسته ورزشکارانی هستند که آمادگی جسمانی، جسارت و شهامت را باهم ادغام کرده و یک ورزش زیبا را به نمایش می گذارند.