در جدیدترین گزارش خود به نقش زن ها در اعتراضات اخیر بنزینی پرداخت و با پخش اعترافات یک زن دستگیر شده از سرمایه گذاری بیگانگان بر استفاده از زنان در تحریک عواطف مردمی که به خاطر گرانی بنزین اعتراض داشتند سخن گفت . اینکه چگونه آنها مردم را تشویق به خشونت کرده اند. بخش هایی از این گزارش را در این ویدئو ببینید.