باوجود فروکش کردن اعتراضات و اغتشاشات در شهرهای مختلف، همچنان برخی از مناطق کشور اغتشاش گران دست به تخریب اموال می زنند. در ادامه فیلمی از تخریب اموال دولتی و اموال مردم را مشاهده می کنید.