یک راننده پراید در کرج با کاپوتی باز و بدون دید کافیه در خیابان رانندگی کرد.