لحظه ی معرفی گوهرخیراندیش توسط گوگوش در لس آنجلسی درکنسرتش