آموزش حرکات ورزشی در شبکه آموزش تلویزیون بدون استفاده از لباس های ورزشی صحنه ای جالب را پدید آورد.