حجت اشرف زاده در دورهمی خصوصی دکتر چلبیانلو، این شاه بیت های دوست داشتنی را خواند و تقدیم امام رضا کرد. در نیک صالحی ببینید