مربی «عصر جدید» در حرکتی نمایشی برای شادی کودکان کودکان نیازمند به پیوند مغزاستخوان غیر سرطانی مرد عنکبوتی شد. درست در همین شهر، کنار ما کودکان زیادی زندگی می‌کنند که آرزوهایشان میان سختی زندگی، فقر، بیماری، آسیب‌های اجتماعی و غفلتِ ما گم شده است. اما باید باور کنیم که کودکان حق دارند، آرزو داشته باشند، آنها حقِ کودکی دارند.

عصر جدید