غش کردن یک مرد در ایستگاه مترو در آرژانتین باعث شد که سهوا زنی را به داخل ریل پرتاب کند که مردم با آگاه کردن به موقع راننده قطار جان او را نجات دادند

مترو