اوج هیجان و تخلیه انرژی تماشاگران خانم در هنگام خروج از ورزشگاه آزادی را شاهد هستیم.

فوتبال