بخش خبری ۲۰:۳۰ در گزارشی به پوشش متین ستوده در اکران مسخره باز واکنش نشان داد.