در یک مدرسه آفریقایی از جادوگر دعوت به عمل آمد تا با هنرش برای مدتی دانش‌آموزان را سرگرم کند. اما این جادوگر با اجرای جادویش انتظار چنین واکنشی را از دانش آموزان نداشت.

دانش آموزان