شبکه سه سیما در تاریخ 21 و 22 شهریور 1398 در برنامه «پرونده ویژه» با موضوع «دختر آبی» پخش کرد که به باور دولت به صورت کاملا جهت‌دار و هدفمند و بنابرادعای دولت اتهامات صریح و بی‌پایه و اساسی را متوجه دولت کرد. دولت نیز با استناد به بند 30 «اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی» جوابیه‌ تصویری برنامه پرونده ویژه را جهت پخش در تاریخ 18 مهر 1398 به سازمان صداوسیما ارسال کرد. از آن جا که در عمل سازمان صداوسیما از پخش پاسخ استنکاف کرده، ضمن پیگیری موضوع از طریق شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، اولین جوابیه تصویری دولت در فضای مجازی کرد.

دختر