علی پروین در تمرینات پیشکسوتان اسم کالدرون را اشتباهی تلفظ کرد

علی پروین