زنان و دختران با نماینده فیفا در ورزشگاه سلفی گرفتند.

فوتبال