به صدا درآمدن شیپور های توسط خانمها از فرط ناراحتی و خستگی و توضیحات نیروی انتظامی

ورزشگاه آزادی