برنامه کامل فینال عصر جدید با هنرنمایی پارسا خائف ، سعید فتحی روشن ، محمد ، خواهران نینجا و خانم نقاش با شن 

عصر جدید