این شهید اروپایی تنها شهید غربی بود که در حنگ ایران و عراق حضور داشت

شهید