کنایه بسیار تند مهرداد میناوند بازیکن سابق پرسپولیس به سامان گوران

پرسپولیس