عادل فردوسی پور که در بازی دوستانه گلی به ثمر رسانده است این گل او بازتاب جالبی در فضای رسانه داشته است

عادل فردوسی پور