ذوق و اشتیاق باران کوثری از دریافت جایزه در جشن حافظ

جشن حافظباران کوثری