ذوق و اشتیاق باران کوثری از دریافت جایزه در جشن حافظ

باران کوثری