ترامپ نیز بدل خود را در دنیا پیدا کرده است و این بدل ژاپنی است

ترامپ