صفحه اینستاگرم فرهنگ نوشت فیلمی از سرود مدارس آمریکا را به اشتراک گذاشت و نوشت: اینجا امریکاست! مدرسه دخترم، اسپرینگ سینگ یا #سرود بهاری برنامه‌ای که اکثر مدارس این موقع سال که وقت تعطیل شدن مدارس هست برگزار میکنن.

بچه‌ها سرود یا آهنگ‌هایی که چند ماه روش کار کردن رو میخونن خانواده‌ها میان میبینن.