رجز خوانی بسیار عجیب امیر علی اکبری برای حریفش در رینگ

امیر علی اکبری