نظر بسیار جالب عادل فردوسی پور در مورد محمد حسین میثاقی 

عادل فردوسی پور