دو ملی پوش ایرانی در پارتی شبانه ی مستهجن حضور داشتند

مهدی طارمی