ژیمناستیک کار جوان سیستان بلوچستانی که به امید راه یابی به تیم ملی به تهران آمده بود جواب منفی گرفت و امیدش به یاس تبدیل شد

ورزشی