اولین تصاویر و لحظات هولناک حمله ی تروریستی خاش

حمله