حمله ی تروریستی به کاروان سپاهیان دیروز اتفاق افتاد  که در این حادثه مدافعان حرم شهید شدند

حمله