صحبت های بسیار ناراحت کننده ی زیبا بروفه در مراسم ختم همسرش