امام جمعه و بخشدار گرمسار الوار هر دو هم زمان برای سخنرانی بلند می شوند که امام جمعه سریعتر به سمت میکروفن می رود و بخشدار سیستم صوتی را قطع می کند!!!!